מידע על תהליך הרישום והשיבוץ
לכיתות א'

שנת הלימודים תשפ"ב

שיבוץ לכיתות א'

הודעה על השיבוץ

ניתן לצפות בשיבוץ באמצעות פורטל הרישום (קישור) עד חודש מאי 2021.

בקשה לשינוי שיבוץ או העברה

לשליחת בקשה לשינוי שיבוץ/העברה יש לפנות למרכז רישום ומידע רישום,
לכתובת המייל: Rishum-Alef@haifa.muni.il

בקשות העברה ידונו בסביבות חודש מאי 2021.

ביטול רישום למוסד חינוכי בעיר (עקב סיבה אישית/ מעבר לעיר אחרת/ מסגרת פרטית)

יש לשלוח בקשה לביטול רישום חתומה ע"י שני ההורים, סיבת הביטול ומסמכים רלוונטיים לתמיכה,
לכתובת המייל: Rishum-Alef@haifa.muni.il

לידיעתכם, במידה ויבוטל הרישום, לא יישמר המקום בבי"ס בו שובץ ילדכם לפני בקשת הביטול.