מידע על תהליך הרישום והשיבוץ
לכיתות א'

שנת הלימודים תשפ"ב

תהליך הרישום

בשעה טובה, ילדיכם נמצאים לפני מעבר לבית הספר היסודי.

על פי חוק חינוך חובה, עליכם לרשום את ילדיכם לכיתה א' בבית הספר היסודי על פי אזור הרישום
אליו אתם משתייכים.

לאיתור בית הספר לפי אזור מגורים – לחצו כאן>

שנתון הרישום לשנת תשפ"ב

ילדי העיר שנולדו בין התאריכים 1/1/2015- 31/12/2015, י' בטבת תשע"ה ועד י"ט בטבת תשע"ו

תקופת הרישום

14.1.21 – 3.2.21
הרישום יחל ביום חמישי, א' בשבט תשפ"א, ויימשך עד יום רביעי, כ"א בשבט תשפ"א

תהליך הרישום

הרישום לכיתות א' נעשה באמצעות פורטל הרישום והשיבוץ.
לפורטל הרישום – לחצו כאן>

שימו לב: רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, מסירת פרטים שאינם נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד/ה תוביל לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות אשר בידי הרשות.

שאלות ותשובות נפוצות

בעת הרישום במערכת אתם נדרשים להירשם לבית הספר האזורי אליו אתם שייכים, לפי כתובת המגורים של התלמיד. לאיתור בית הספר לפי כתובת מגורים – לחצו כאן>

לרישום ילדיכם לבית ספר אחר מבית הספר האזורי (בי"ס בתוכנית מרחבי חינוך או בי"ס ייחודי על-אזורי), עליכם להירשם קודם כל לבית הספר האזורי ובאופציה השנייה לבחור את בית הספר הייחודי.

בכל מקרה, ניתן לרשום את ילדיכם לבית ספר ייחודי או על-אזורי אחד בלבד.

לרשימת בתי הספר הייחודיים והעל-אזוריים – לחצו כאן> 

שימו לב:

 • עיריית חיפה אינה משתתפת בהוצאות הנסיעה ואינה מחויבת לארגן הסעות עבור תלמידים שמבקשים להירשם לבית ספר שאינו בית הספר האזורי שלהם.
 • שיבוץ לבית ספר יסודי ייחודי על-אזורי, אינו מבטיח המשך לימודים בבית הספר העל-יסודי בהלימה לייחודיות שלו.

שיבוץ תלמיד בבית ספר ייחודי על-אזורי או בבית ספר בתוכנית מרחבי החינוך, לא תזכה את המשפחה בקדימות בשיבוץ אחים לבית הספר הנ"ל.

בחינוך היסודי נדרש להירשם רק לכיתה א'.

מרגע התחלת הלימודים בבית הספר – אין צורך בחידוש ההרשמה עד תום הלימודים בבית הספר היסודי. 

הורים גרושים

 1. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך, יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופוסיות של אחד ההורים, לא תחול חובה זו). ניתן יהיה לבטל רישום שאין בו הסכמת שני ההורים באמצעות הגשת בקשה למדור רישום.
  במצב שבו קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה שיפוטית בעניין ולהציג למדור רישום את ההחלטות שהתקבלו.
 1. יש למלא בפורטל הרישום את טופס ההצהרה

יש לשלוח בקשה לרישום לכתובת המייל: Rishum-Alef@haifa.muni.il, בצירוף המסמכים הבאים:

 1. טופס רישום (מצורף לערכת הרישום שהתקבלה בדואר).
 2. תעודת זהות של שני ההורים עם ספח הכולל כתובת עדכנית, התואמת את מקום המגורים בפועל. תעודות הזהות יכללו את הספח בו מופיעים פרטי הילד/ה.
 3. תלוש חשבון ארנונה על שם ההורים.

 במקרה זה, העירייה תשבץ את התלמידים על פי אזור הרישום ועל פי מקומות פנויים.

הורים המתכננים לעבור להתגורר בחיפה במהלך השנה יש לפנות אלינו לכתובת המייל Rishum-Alef@haifa.muni.il, ולצרף את המסמכים הבאים:

 • טופס ביטול רישום מהעיר אותה אתם עוזבים
 • ספח ת.ז מעודכן
 • חוזה רכישה/שכירות
 • העתק שובר ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת זהות

במידה ואין ברשותכם אחד מהמסמכים הנ"ל יש לצור קשר עם מוקד הרישום בטל. 1700-50-7002